Vedtægter

Her kan du læse Københavns Universitets Alumneforening for Kinastudiers vedtægter. Vedtægterne revideres ved den årlige generalforsamling. Hvis du har forslag til ændringer i vedtægterne kan du kontakte bestyrelsen.

Vedtægter for Københavns Universitets Alumneforening for Kinastudier

Revideret udgave – februar 2018

 • 1. Foreningens navn, stiftelse og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Københavns Universitets Alumneforening for Kinastudier – herefter kaldet KUAK.

Foreningen er stiftet 30.01.2014

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), Kinastudier.

 • 2. Formål

Stk. 1. Skabelsen af faglige og sociale netværk skal være i centrum for foreningens virke. Foreningen skal bidrage til at opdyrke samarbejde mellem kandidater, studerende og afdelingens ansatte samt arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Foreningen skal styrke og udvikle kontakten mellem Kinastudier og alumner. Foreningen kan fungere som aktiv videns- og erfaringsbank og inddrages i det løbende arbejde med studieudvikling på afdelingen.

Stk. 3. Foreningen kan indgå i dialog med nuværende og potentielle aftagere af uddannede fra Kinastudier ved ToRS og bidrage til at profilere bachelorer og kandidater herfra.

 • 3. Medlemmer

Stk. 1. For at blive medlem af foreningen, skal man enten 1) have en BA- eller Kandidatuddannelse fra Kinastudier, eller 2) være nuværende eller tidligere ansat på Kinastudier ved ToRS.

Stk. 2. Personer, som ikke opfylder de i 3.1 nævnte krav, kan i særlige tilfælde og efter bestyrelsens forudgående godkendelse optages i foreningen. Der tænkes her specielt på tilvalgsstuderende eller andre fra ToRS på KU, som kunne have en interesse i at blive medlem af foreningen.

Stk. 3. Officiel medlemsregistrering sker ved oprettelse af online profil på webstedet www.kubulus.dk hos Københavns Universitets Alumneforening, hvorigennem du angiver at tilhøre vores lokale alumneforening; KUs Alumneforening for Kinastudier.

Vilkår og betingelser for medlemskabet af Københavns Universitets Alumneforening fremgår af samtykkeerklæringen som skal accepteres ved indmeldelse: https://www.kubulus.dk/websteder/KUAK/Diverse/Sider/Samtykkeerklaering.aspx

Ved optagelse giver medlemmerne KUAKs bestyrelse og Københavns Universitets Alumneforening følgende oplysninger:

 • år for immatrikulering og studiefærdiggørelse
 • titel
 • navn
 • adresse og telefonnummer
 • e-mail
 • navn på arbejdssted
 • stilling
 • beskrivelse af erhvervsfunktion

Stk. 4. Det påhviler medlemmerne selv at orientere KUAK og Københavns Universitets Alumneforening om eventuelle ændringer i oplysningerne for de i 3.3 nævnte områder ved selv at redigere disse oplysninger via log-in på www.kubulus.dk.

Stk. 5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til:

KU’s Alumneforening
Københavns Universitet
Frue Plads 4
1168 København K
Tlf: + 45 3532 2894
Email: alumne@adm.ku.dk

Stk. 6. Medlemskab via registrering jf. 3.3 er ikke afhængigt af kontigentbetaling.

 • 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i oktober måned og indvarsles skriftligt til samtlige medlemmer senest fire uger før afholdelse.

Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Stk. 4. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal fremsendes til bestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag, der overholder denne frist, optages på dagsordenen, som udsendes til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingen.

Stk. 5. Med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutninger angående foreningens opløsning træffes alle beslutninger på generalforsamlingen med simpelt flertal. Ved stemmelighed om et forslag bortfalder forslaget.

Stk. 6. Kun medlemmer som har betalt kontingent, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end ét medlem.

Stk. 7. Alle stemmeberettigede medlemmer har møde-, tale- og stemmeret ved generalforsamlingen.

Generalforsamlingen og det efterfølgende sociale arrangement er kun åbent for foreningens medlemmer og særligt indbudte gæster. Indmeldelse kan dog ske i døren.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis en 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det eller på skriftlig anmodning fra mindst 25 procent af foreningens medlemmer. I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling gælder samme indkaldelsesprocedure som for ordinær generalforsamling, jf. 4.2 og 4.3.

Stk. 9. Ved en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det eller de forslag, der har foranlediget dens indkaldelse.

 • 5. Ledelse

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på maksimalt 7 medlemmer samt 2 suppleanter, hvoraf en af pladserne er reserveret til en studerende på Kinastudier. Maks. ét af bestyrelsens medlemmer kan opholde sig i Kina i en længere periode ad gangen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne på valg. Rækkefølgen fastlægges af bestyrelsen; dog kan formand og næstformand ikke begge være på valg ved samme generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Stk. 3. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

 • 6. Hæftelse

Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 • 7. Regnskabsår

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. februar til 31. januar. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Stk. 2. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

Stk. 3. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Stk. 4. Foreningens revisor må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant til bestyrelsen eller familiært beslægtet med medlemmer, som varetager disse funktioner.

 • 8. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 75 procent af de afgivne stemmer støtter vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringer skal for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen være nævnt i indkaldelsen til generalforsamlingen.

 • 9. Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, hvis forslag herom på en lovlig indkaldt generalforsamling støttes af mindst 75 procent af de afgivne stemmer. Dernæst skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 75 procent af de afgivne stemmer skal tiltræde forslaget om opløsning af foreningen.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle nettoformue udloddes til almennyttige formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Stk. 3. Foreningens overskud må aldrig udloddes til foreningens medlemmer.

 • 10. Ikrafttræden af vedtægterne

Stk. 1. Nærværende vedtægter, som er vedtaget på den stiftende generalforsamling, træder i kraft fra 30.01.2014.

Stk. 2. På en ekstraordinær generalforsamling d. 24.05.2016 vedtog de tilstedeværende § 11 om tegningsansvarlige.

Stk. 3. Nærværende vedtægter, som er vedtaget på generalforsamlingen d. 02.02.2018, træder i kraft herefter.

 • 11. Tegningsansvarlige

På ekstraordinær generalforsamling d. 24. maj 2016 vedtog de tilstedeværende at der for foreningen skal være én eller flere tegningsansvarlige (således at det ikke er hele bestyrelsen, der skal underskrive vedr. fx banksager el. lign.).

Det blev besluttet at de tegningsansvarlige fremover fast vil være formanden og kasseren.

Således er det altid formandens og kasserens ansvar at videregive ansvaret ved bestyrelsesskifte til de nye i rollerne.